I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

a. „Потребител“ – физически лица, използващи Портала.

b. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Портала приема при използването на сайта.

2. Порталът и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Портала предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Портала той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

3. Порталът съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

4. Порталът не гарантира постоянното функциониране на сайта.

5. Порталът поема ангажимент да защитава всяка информация за личните данни на потребителите, която те предоставят онлайн посредством възможността за лична кореспонденция. Защитата на личните данни на потребителя се урежда от Закона за защита на личните данни въведен на 25 май 2018 година.

6. При използване на сайта, събираме следната информация за Вас:
-имена
-телефоненномер
-имейл адрес
От потребителите не се изисква „чувствителна“ информация. Събирането на посочената информация се използва за осъществяване на контакт със
заинтересуваните потребители. Също така за събиране на статистическа информация за посещаемостта на Портала и за интересите на нейните потребители. Всеки потребител може да поиска данните му да бъдат изтрити или променени като заяви това официално по имейл на някой от посочените контакти.

7. Запазено е правото на Портала да предоставя тези данни до партньорски организации в други държави с цел статистическа информация.

III. ДОСТЪП

8. Порталът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

9. Порталът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

10. Порталът си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Порталът няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

11. Информацията, намираща се на Портала, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.

12. Информацията, предоставена на Портала, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Портала. Това е причината, поради която Порталът не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

13. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Портала, чрез електронна поща или през Портала включително, но не само, Потребителят приема, че:

a. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

b. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

c. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Сдружението може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. „БИСКВИТКИ”

14. Порталът събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

15. Посочената на Портала информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екип, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Портала и да посочи несъотвествието. Порталът си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

16. Порталът запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Портала.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

17. Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Портала представлява интелектуална собственост на Портала и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:

a. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Портала).

b. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

c. С посочване на автора.

d. Без модификации.

e. И некомерсиално.

IX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

19. Порталът, носи социална отговорност и  цени обратната връзка на Потребителя.

20. Порталът гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Портала и друга актуална информация около проекта.

21. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Портала.

22. Екипът на Портала си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

a. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Портала, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

b. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.

X. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

23. С използването на Портала и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Портала за лични и нетърговски цели.